Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận phải thoả mãn điều kiện nào:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận phải thoả mãn điều kiện nào:

A. Đơn vị có hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng

B. Dịch vụ đã được tiến hành theo yêu cầu của người được cung cấp

C. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ việc cung cấp dịch vụ đó

D. Tất cả các điều kiện

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng