Doanh nghiệp phải kiểm kê tài sản khi:

Doanh nghiệp phải kiểm kê tài sản khi:

A. Bắt đầu kiểm toán

B. Cuối niên độ kiểm toán

C. Sát nhập hay giải thể đơn vị

D. Câu B và C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng