Đoạn mã HTML nào thực hiện việc thêm màu nền cho trang web?

Đoạn mã HTML nào thực hiện việc thêm màu nền cho trang web?

A.

B.

C. yellow

D.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: