Đoạn mã HTML nào thực hiện chèn một ảnh nền vào trang web?

Đoạn mã HTML nào thực hiện chèn một ảnh nền vào trang web?

A.

B.

C.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: