Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu?

Đoạn lệnh sau có kết quả bao nhiêu?

A.  Một giá trị bất kỳ

B. 5

C. 7

D. Lỗi biên dịch

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: