Đoạn code nào tự động đóng tệp khi có ngoại lệ xảy ra?

Đoạn code nào tự động đóng tệp khi có ngoại lệ xảy ra?

with open(“test.txt”, encoding = ‘utf-8’) as f:

 

try:

f = open(“test.txt”,encoding = ‘utf-8’)

finall

f.close()

 

C. Không có đáp án chính xác

D. Cả A và B đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: