Đoạn code nào sẽ hoán vị 2 số a và b:

Đoạn code nào sẽ hoán vị 2 số a và b:

A. t=a; a=b; b=t;

B. t=a; a=b; t=b;

C. a=t; b=a; t=b;

D. t=b; b=a; a=t;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: