Độ ưu tiên đối với các toán tử logic là:

Độ ưu tiên đối với các toán tử logic là:

A. AND, NOT, OR

B. NOT, OR, AND

C. OR, NOT, AND

D. NOT, AND, OR

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: