Do thiếu kiểm tra thông tin do các trợ lý thu thập nên các KTV độc lập đã nhận định sai, đó là ví dụ về:

Do thiếu kiểm tra thông tin do các trợ lý thu thập nên các KTV độc lập đã nhận định sai, đó là ví dụ về:

A. Rủi ro tiềm tàng

B. Rủi ro kiểm toán

C. Rủi ro phát hiện

D. 3 câu trên sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng