Độ đo mức độ bảo trì:

Độ đo mức độ bảo trì:

A. Số vấn đề giải quyết trong tháng /tổng số vấn đề phát sinh trong tháng

B. Số lần bảo trì vượt quá tiêu chuẩn thời gian /tổng số lần bảo trì

C. Số lần bảo trì sai sót /tổng số lần bảo trì

D. Thời gian trung trung bình của một lần bảo trì

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: