Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?

Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?

A. 80

B. 100

C. 150

D. 500

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: