Độ dài của địa chỉ MAC là?

Độ dài của địa chỉ MAC là?

A. 8 bits

B. 24 bits

C. 36 bits

D. 48 bits

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: