Do các máy tính khác nhau về hệ thống font, cho nên mỗi trình duyệt sẽ xác định nội dung text được hiển thị như thế nào

Do các máy tính khác nhau về hệ thống font, cho nên mỗi trình duyệt sẽ xác định nội dung text được hiển thị như thế nào

A.  Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: