divmod(10.5,5)

divmod(10.5,5)

divmod(2.4,1.2)

Output của hàm biểu diễn dưới đây là gì?

A. (2.00, 0.50)

(2.00, 0.00)

B. (2, 0.5)

(2, 0)

C. (2.0, 0.5)

(2.0, 0.0)

D. (2, 0.5)

(2)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: