Định nghĩa quá trình đóng gói dữ liệu:

Định nghĩa quá trình đóng gói dữ liệu:

A. Là quá trình chuyển dữ liệu sang một định dạng thích hợp để truyền trên mạng

B. Là quá trình dữ liệu di chuyển từ tầng Application xuống tầng Physical

C. Là quá trình bổ sung vào PDU nhận được từ tầng trên một header và một trailer tạo thành PDU của tầng hiện hành, sau đó chuyển xuống tầng dưới

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: