Định kỳ, kế toán kết chuyển doanh thu tiền lãi bán BĐSĐT như sau:

Định kỳ, kế toán kết chuyển doanh thu tiền lãi bán BĐSĐT như sau:

A. Nợ TK 338(7); Nợ TK 133 / Có TK 515

B. Nợ TK 338(7); Nợ TK 133 / Có TK 515

C. Nợ TK 338(7)/ Có TK 911

D. Nợ TK 338(7)/ Có TK 515

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng