Điều này sao đây mô tả đúng về thư viện PHPThumb

Điều này sao đây mô tả đúng về thư viện PHPThumb

A. Thư viện xử lý các vấn đề liên quan đến hình ảnh

B. Thư viện xử lý các vấn đề liên quan đến biểu đồ

C. Thư viện xử lý các vấn đề liên quan đến tập tin Word và Excel

D. Thư viện xử lý các vấn đề liên quan đến tập tin PDF

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: