Điều nào sau đây không phải là lý do chính của việc kiểm toán báo cáo tài chính:

Điều nào sau đây không phải là lý do chính của việc kiểm toán báo cáo tài chính:

A. Do mâu thuẫn quyền lợi giữa nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán với kiểm toán viên độc lập.

B. Sự phức tạp của các vấn đề lien quan đến kế toán và trình bày báo cáo tài chính

C. Người sử dụng báo cáo tài chính khó khăn trong việc tiếp cận các thong tin tại đơn vị được kiểm toán

D. Tác động của báo cáo tài chính đến quá trình ra quyết định của người sử dụng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng