Điều nào là đúng về phương thức dựng (Constructors) trong PHP:

Điều nào là đúng về phương thức dựng (Constructors) trong PHP:

i) PHP 4 giới thiệu phương thức dựng

ii) Phương thức dựng chấp nhận tham số truyền vào

iii) Trong phương thức dựng có thể gọi đến các phương thức khác.

iv) Trong phương thức dựng có thể gọi đến các phương thức dựng khác

A. ii) và  iii) đúng

B. Tất cả các câu trên đều đúng

C. Tất cả các câu trên đều sai

D. ii), iii) và iv) đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: