Điều nào là đặc trưng của một thiết kế phần mềm tốt?

Điều nào là đặc trưng của một thiết kế phần mềm tốt?

A. Thể hiện kết nối mạnh mẽ giữa các mô-đun của nó

B. Thực hiện tất cả các yêu cầu trong mô hình phân tích

C. Bao gồm các trường hợp thử nghiệm cho tất cả các thành phần

D. Cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh của phần mềm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: