Điều nào không đúng?

Điều nào không đúng?

A. Công nghệ phần mềm thuộc ngành khoa học máy tính

B. Công nghệ phần mềm là một phần của ngành kỹ thuật hệ thống (System Engineering)

C. Khoa học máy tính thuộc ngành công nghệ phần mềm

D. Công nghệ phần mềm có liên quan với việc phát triển và cung cấp các phần mềm hữu ích

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: