Điều nào không đúng khi nói về điều kiện làm việc của nghề Tin học văn phòng?

Điều nào không đúng khi nói về điều kiện làm việc của nghề Tin học văn phòng?

A. Làm việc trong nhà 

B. Ảnh hưởng thị lực

C. Ảnh hưởng cột sống 

D. Tiếp xúc với độc hại

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng