Điều khiển các cuộc liên lạc là chức năng của tầng nào?

Điều khiển các cuộc liên lạc là chức năng của tầng nào?

A. Presentation

B. Transport

C. Session

D. Data Link

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: