Điều gì sẽ xảy ra với dữliệu khi có va chạm (collision)? 

Điều gì sẽ xảy ra với dữliệu khi có va chạm (collision)? 

A. Hub/Switch sẽ gửi lại dữ liệu

B. Dữ liệu sẽ bịphá hỏng từng bit một

C. Dữ liệu sẽ được khôi phục lại tại máy nhận

D. Cả A và C đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: