Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố mở một file không tồn tại?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố mở một file không tồn tại?

A. Python tự động tạo một file mới dưới tên bạn đang gọi ra.

B. Không có gì xảy ra vì file không tồn tại.

C. Gây ra một ngoại lệ 

D. Không có đáp án nào đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: