Điểu gì là đúng nhất khi nói về hàm floodfill(int x, int y, int Border);

Điểu gì là đúng nhất khi nói về hàm floodfill(int x, int y, int Border);

A. Dùng để tô màu hình tròn chứa điểm (x,y).

B. Dùng để tô màu hình chữ nhật chứa điểm (x,y).

C. Dùng để tô màu đa giác chứa điểm (x,y);

D. Dùng để tô màu miền kín bất kì chứa điểm (x,y);

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: