Điều gì đúng đối với mạng ngang hàng:

Điều gì đúng đối với mạng ngang hàng:

A.  Cung cấp sự an toàn và mức độ kiểm soát cao hơn mạng dựa trên máy phục vụ

B. Được khuyến cáo sử dụng cho mạng có từ 10 người dùng trở xuống

C. Đòi hỏi một máy phục vụ trung tâm có cấu hình mạnh

D. Người dùng phân bố trong địa bàn rộng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Điều gì đúng đối với mạng ngang hàng:

Điều gì đúng đối với mạng ngang hàng:

A.  Cung cấp sự an toàn và mức độ kiểm soát cao hơn mạng dựa trên máy phục vụ

B. Được khuyến cáo sử dụng cho mạng có từ 10 người dùng trở xuống

C. Đòi hỏi một máy phục vụ trung tâm có cấu hình mạnh

D. Người dùng phân bố trong địa bàn rộng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: