Điền vào phần … cho phát biểu sau: “Mỗi gói dữ liệu chứa các thông tin: Dữ liệu, chiều dài gói, địa chỉ IP , và ….”

Điền vào phần … cho phát biểu sau: “Mỗi gói dữ liệu chứa các thông tin: Dữ liệu, chiều dài gói, địa chỉ IP , và ….”

A.  Địa chỉ IP

B. Chiều dài gói

C. Dữ liệu

D. Số cổng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Điền vào phần … cho phát biểu sau: “Mỗi gói dữ liệu chứa các thông tin:…, chiều dài gói, địa chỉ IP, và số cổng”

Điền vào phần … cho phát biểu sau: “Mỗi gói dữ liệu chứa các thông tin:…, chiều dài gói, địa chỉ IP, và số cổng”

A.  Chiều dài gói

B. Địa chỉ IP

C. Dữ liệu

D. Số cổng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Điền vào phần …… cho phát biểu sau: “Mỗi gói dữ liệu chứa các thông tin: Dữ liệu, ……, địa chỉ IP, và số cổng”

Điền vào phần …… cho phát biểu sau: “Mỗi gói dữ liệu chứa các thông tin: Dữ liệu, ……, địa chỉ IP, và số cổng”

A.  Địa chỉ IP

B. Dữ liệu

C. Chiều dài gói

D. Số cổng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Điền vào phần … cho phát biểu sau: “Mỗi gói dữ liệu chứa các thông tin: Dữ liệu, chiều dài gói, …., và số cổng”

Điền vào phần … cho phát biểu sau: “Mỗi gói dữ liệu chứa các thông tin: Dữ liệu, chiều dài gói, …., và số cổng”

A. Số cổng

B. Chiều dài gói

C. Địa chỉ IP

D. Dữ liệu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: