Điền phần còn thiếu cho cú pháp hàm sau: DatagramPacket( byte buf[], …len) trong lớp DatagramPackage

Điền phần còn thiếu cho cú pháp hàm sau: DatagramPacket( byte buf[], …len) trong lớp DatagramPackage

A.  String

B. int[]

C. int

D. Float

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Điền phần còn thiếu cho cú pháp hàm sau: DatagramPacket( byte buf…, int len) trong lớp DatagramPackage

Điền phần còn thiếu cho cú pháp hàm sau: DatagramPacket( byte buf…, int len) trong lớp DatagramPackage

A.  [ ]

B. ” ”

C. { }

D. ()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Điền phần còn thiếu cho cú pháp hàm sau DatagramPacket( …… buf[], int len) trong lớp DatagramPackage

Điền phần còn thiếu cho cú pháp hàm sau DatagramPacket( …… buf[], int len) trong lớp DatagramPackage

A.  int

B. String

C. float

D. byte

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: