Dịch vụ TELNET sử dụng cổng số:

Dịch vụ TELNET sử dụng cổng số:

A. 21

B. 23

C. 25

D. 69

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: