Dịch vụ SMTP sử dụng cổng số:

Dịch vụ SMTP sử dụng cổng số:

A. 20

B. 25

C. 23

D. 53

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: