Dịch vụ nào sau đây mà tầng liên kết dữliệu nào cũng phải cung cấp?

Dịch vụ nào sau đây mà tầng liên kết dữliệu nào cũng phải cung cấp?

A. Đặt gói tin tầng mạng vào các Frame

B. Mã hoá các bit thành các tín hiệu vật lý

C. Tạo đường truyền tin cậy

D. Câu A và B đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: