Dịch vụ nào sau đây được yêu cầu khi quản trị AD?

Dịch vụ nào sau đây được yêu cầu khi quản trị AD?

A. DNS

B. WINS

C. SMTP

D. DHCP 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: