Dịch vụ mạng nào sau đây phải dựa trên ICMP?

Dịch vụ mạng nào sau đây phải dựa trên ICMP?

A. DNS

B. Ping

C. SMTP

D. X Windows

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: