Dịch vụ mạng DNS dùng để:

Dịch vụ mạng DNS dùng để:

A. Cấp địa chỉ cho máy

B. Phân giải tên, địa chỉ

C. Truyền file và dữ liệu

D. Gửi thư điện tử

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: