Dịch vụ HTTP sử dụng cổng số:

Dịch vụ HTTP sử dụng cổng số:

A. 161

B. 80

C. 25

D. 29

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: