Dịch vụ FTP sử dụng cổng số:

Dịch vụ FTP sử dụng cổng số:

A.  21

B. 23

C. 25

D. 53

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: