Dịch vụ DNS sử dụng cổng số:

Dịch vụ DNS sử dụng cổng số:

A. 110

B. 80

C. 23

D. 53

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: