Dịch vụ DNS Server có chức năng chính là gì?

Dịch vụ DNS Server có chức năng chính là gì?

A. Phân giải tên miền (IP sang tên miền và ngược lại)

B. Phân giải địa chỉ MAC

C. Phân giải tên netbios

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: