Địa chỉ vật lý gồm bao nhiêu bit:

Địa chỉ vật lý gồm bao nhiêu bit:

A. 6

B. 8

C. 16

D. 32

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: