Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C?

Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C?

A. 190.12.253.255

B. 190.44.255.255

C. 221.218.253.255

D. 129.219.145.255

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: