Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp B:

Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp B:

A. 10011001.01111000.01101101.11111000

B. 01011001.11001010.11100001.01100111

C. 11011001.01001010.01101001.00110011

D. Không đáp án nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: