Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A:

Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A:

A. 172.29.14.10

B. 10.1.1.1

C. 140.8.8.8

D. 203.5.6.7

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A?

Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A?

A. 172.29.14.10

B. 10.1.1.1

C. 140.8.8.8

D. 203.5.6.7

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: