Địa chỉ nào sau đây là địa chỉbroadcast của mạng lớp B?

Địa chỉ nào sau đây là địa chỉbroadcast của mạng lớp B?

A. 149.255.255.255

B. 149.6.255.255

C. 149.6.7.255

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: