Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ broadcast của mạng lớp B là:

Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ broadcast của mạng lớp B là:

A. 149.255.255.255

B. 149.6.255.255.255

C. 149.6.7.255

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: