Địa chỉ nào được Switch sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào?

Địa chỉ nào được Switch sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào?

A. Source MAC address

B. Destination MAC address

C. Network address

D. Subnetwork address

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: