Địa chỉ Multicast là dải địa chỉ nào?

Địa chỉ Multicast là dải địa chỉ nào?

A.  224.0.0.0 đến 224.255.255.255

B. 224.0.0.0 đến 239.255.255.255

C. 225.0.0.0 đến 238.255.255.255

D. 223.0.0.0 đến 224.255.255.255

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: