Địa chỉ MAC có độ dài:

Địa chỉ MAC có độ dài:

A. 48 bit

B. 16 byte

C. 48 byte

D. 128 byte

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: