Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia subnets?

Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia subnets?

A. Lớp A

B. Lớp B

C. Lớp C

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: