Địa chỉ IPv4 gồm bao nhiêu bit:

Địa chỉ IPv4 gồm bao nhiêu bit:

A. 6

B. 8

C. 16

D. 32 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: